London Calling • לונדון קולינג

משה מורד: “לונדון קולינג” – מפגשים עם גיבורי מוזיקה באנגליה של שנות ה-80

:אפשרויות רכישה

ספר מודפס

(משלוח בדואר רשום)

מחיר: 55 ש"ח

ספר מודפס

(איסוף עצמי מיפו)

מחיר: 40 ש"ח

אודיו-בוק

(ספר קולי בקריינות המחבר)

מחיר: 40 ש"ח

:גם וגם

ספר אודיו + ספר מודפס

(משלוח בדואר רשום)

מחיר: 85 ש"ח

ספר אודיו + ספר מודפס

(איסוף עצמי מיפו)

מחיר: 70 ש"ח

מקבלים גם תשלום בביט

ניתו לשלם גם באמצעות ביט: 052-9401644
mm.music.media@gmail.com :ולהעביר את פרטי המשלוח למייל

:ניתו לשלם גם באמצעות ביט
052-9401644

:ולהעביר את פרטי המשלוח
mm.music.media@gmail.com